Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590997/27.07.2015 г., чрез съществуващо водовземно съоръжение – „ТК – "Северен парк" – СО – София“

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание  чл. 62а, ал. 1, във връзка с  чл. 75, чл. 79а, ал. 2  във  връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от  Закона  за  водите  (ЗВ) и  постъпило Заявление с  вх. № РР-02-189/19.05.2021 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590997/27.07.2015 г.

06.10.2021