Удължава се срока за представяне на писмени презентации и концепции, във връзка със стратегическо партньорство при стопанисването на общинските приюти за безстопанствени кучета

Столична община допълнително удължава срока за представяне на писмени презентации и концепции, във връзка с предложението за стратегическо партньорство при стопанисването на общинските приюти за безстопанствени кучета, намиращи се в с. Горни Богров и кв. Слатина.

Всички заинтересовани организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устав е предвидена дейност за защита на животните могат да участват, като представят писмена презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване на избрания от тях приют, в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, в срок до 15.07.2017 г.

Възможността за самостоятелно или съвместно стопанисване на обектите включва, както подбор и управление на екипа от служители на съответния приют, така и ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета и предоставяне на цялостна грижа за отглеждането им, в съответствие с действащата нормативна уредба и препоръките на Световната здравна организация за прилагане на принципа „кастрирай и върни“.

13.06.2017