Столична община обявява подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Публикувано на 28.06.2022 г.

 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

От  подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място

и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места

по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

Допуснати до събеседване и класирани:

За длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място

  1. 

М. Димитрова

       4,54       

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

2.

А. Терезова

4,50

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

3.

  Ем. Тачева-Харизанова    

 4,21

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

4.

С. Кътовска

3,64

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

5.

М. Пунова-Саглъ

3,61

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

 

За длъжността „технически експерт“ – 4 работни места

 1. 

А. Терезова

    4,75   

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

2.

Ем. Павлова

4,43

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

3.

Н. Андонова

4,43

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

4.

Ив. Живков

4,36

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

5.

М. Димитрова

4,00

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

6.

Т. Михайлова

4,00

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

7.

 Ем. Тачева-Харизанова       

3,96

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

8.

Н. Янков

3,57

средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:       (п)

ТЕОДОРА ПОЛИМЕРОВА 


 

Публикувано на 13.06.2022 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до събеседване за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

I. Допускат се до събеседване следните кандидати с входящи номера на заявленията за длъжността „административен сътрудник – 2“:

 1. М. Лаловска                       СОА22-ГР94-2773/ 25.05.2022
 2. М. Пунова-Саглъ               СОА22-ГР94-2668/ 18.05.2022
 3. М. Димитрова                    СОА22-ГР94-2893/ 31.05.2022
 4. С. Кътовска                        СОА22-ГР94-2933/ 02.06.2022
 5. В. Анастасова                    СОА22-ГР94-2969/ 03.06.2022
 6. А. Терезова                        СОА22-ГР94-3010/ 06.06.2022
 7. Ем. Тачева-Харизанова    СОА22-ГР94-3062/ 07.06.2022
 8. А. Саргавакян                   СОА22-ГР94-3073/ 07.06.2022.

 

II. Не се допускат до събеседване за длъжността „административен сътрудник – 2“ следните кандидати:  няма такива. 

 

III. Допускат се до събеседване следните кандидати с входящи номера на заявленията за длъжността „технически експерт“:

 1. Д. Гешков                         СОА22-ГР94-2729/ 23.05.2022
 2. Т. Михайлова                   СОА22-ГР94-2807/ 26.05.2022
 3. Ем. Павлова                     СОА22-ГР94-2809/ 26.05.2022
 4. Н. Янков                           СОА22-ГР94-2887/ 31.05.2022
 5. М. Димитрова                  СОА22-ГР94-2895/ 31.05.2022
 6. С. Кътовска                      СОА22-ГР94-2932/ 02.06.2022
 7. Д. Александрова-Якуб    СОА22-ГР94-2951/ 02.06.2022
 8. Ст. Мичев                         СОА22-ГР94-2947/ 02.06.2022
 9. Н. Андонова                     СОА22-ГР94-2953/ 02.06.2022
 10. Ел. Антонова                    СОА22-ГР94-3026/ 06.06.2022
 11. А. Терезова                       СОА22-ГР94-3011/ 06.06.2022
 12. Ем. Тачева-Харизанова   СОА22-ГР94-3061/ 07.06.2022
 13. Ив. Живков                       СОА22-ГР94-3065/ 07.06.2022
 14. А. Саргавакян                   СОА22-ГР94-3074/ 07.06.2022.

 

IV. Не се допускат до събеседване за длъжността „технически експерт“ следните кандидати: няма такива.

 

Комисията определи дата за събеседване за кандидатите на 20.06.2022 г. (понеделник) от 9:30 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2 за провеждане на събеседването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:     (П) 
                                                            (Т. Полимерова)


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание Заповед № СОА22-РД09-913/13.05.2022 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ  ПОДБОР

 

   I. За длъжносттаадминистративен сътрудник 2“ – 1 работно място и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,

Вид правоотношение: трудово по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, със срочен трудов договор до 31.12.2023 година           

       1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква;
- трудов стаж – минимум 1 (една) година.

       2. Допълнителни изисквания и квалификации:

          - компютърна грамотност  – работа с MS Office, Internet.

      3. Кратко описание на длъжността: обслужване на телефонната линия за информация на гражданите, приемане на запитвания и подготовка на компетентен отговор, изготвяне на справки и осъществяване на ежедневен пряк контакт с крайните получатели на проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

   II. За длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Вид правоотношение: трудово по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, със срочен трудов договор до 31.12.2023 година

       1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква.

       2. Допълнителни изисквания и квалификации:

          -  компютърна грамотност  – работа с MS Office, Internet.

       3. Кратко описание на длъжността: техническа обработка на заявления за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, подготовка на договорите с крайните получатели, работа с информационната система „ЕКОуреди“ за обработване на сключените договори по проекта.

   III. Подборът ще се проведе чрез:

- събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

   IV. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в подбора;
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация:

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- при подаване на документите кандидатите да посочват в заявлението позицията, за която кандидатстват, и точното наименование на проекта.

Брутна работна заплата:

За длъжността "административен сътрудник" – до 1 500 лева.

За длъжността "технически експерт" – до 1 700 лева.

   V. Документите да се приемат в срок от 21 календарни дни от публикуване на обявата за подбор в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получат длъжностна характеристика.

   VI. Списъците и всички съобщения, свързани с подбора, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

   VII. За информация: телефон 9377 208 и 9377 496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

17.05.2022