Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на апартамент в гр. Сандански

Столичната община обявява търг с явно наддаване за: "Продажба на имот - частна общинска собственост, самостоятелен обект в сграда - апартамент с идентификатор 65334.300.660.1.15 с площ 101.62 кв.м., състоящ се от хол, две стаи, кухня и обслужващи помещения, заедно с мазе № 15 с площ 4.69 кв.м. заедно с припадащите се 4.14 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена." 

Апартаментът е разположен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.660 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. 

Административният адрес на имота е: Област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански, ул. „Петър Берон” № 14, сграда № 1, ет. 4, ап. 15. 

Сградата е строена през 80-те години, представлява масивна сграда на 8 етажа и се намира в близост до центъра на гр. Сандански. Апартаментът се нуждае от основен ремонт. 

Начална тръжна цена: 50 416 (петдесет хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС. 

Депозитна вноска за участие в търга: 5041.6 (пет хиляди четиридесет и един лева и шестдесет ст.) лева. 

Търгът ще се проведе на 26.09.2016 от 14,00 часа в Столичната община, ул."Париж" № 3, зала 109. 

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 21.09.2016 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Телефон за информация по организацията на търга 02-981-35-22. 

Условията за оглед на апартамента стават след предварителна уговорка на тел.02/818-79-14, г-жа Галина Стойнева.

15.08.2016