Столична община обявява за пряко отдаване под наем на плувен басейн с прилежащи обслужващи помещения в сградата на 88-мо СОУ

I. Столичната община обявява за пряко отдаване под наем: 

Спортен обект - плувен басейн с прилежащи обслужващи помещения (2 съблекални, 2 бани с тоалетни, коридори, стая за спасители и медицинско лице и канцелария), находящи се на първия етаж от самостоятелен спортен комплекс с идентификатор 68134,4334.9406.3 – част от училищната сграда на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов”, район „Овча купел”, ул. „Д. Попниколов“, № 7 със ЗП-877.61 кв.м.; 

II. Срок за отдаване под наем на имота: 5 (пет) години; 

IІI. Начална наемна цена: 991,00 (деветстотин деветдесет и един) лева месечно без ДДС, съгласно изготвена и актуализирана пазарна оценка от лицензиран експерт-оценител „Ленд Мениджмънт” ЕООД; 

IV. Изисквания към кандидатите:

1. Да са лицензирани спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта - юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота или спортни клубове, членуващи в такива организации; 

2. Да декларират отстъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта; 

3. Да поемат основните текущи разноски по поддържане на обекта, както и задължения за осигуряване на спасител и медицинско лице за функциониране на басейна; 

4. Да поемат задължение за осигуряване на свободен и безплатен достъп до басейна за ученици и учители в 88-мо СОУ „Димитър Попниколов” при организиране на модулно обучение за плувни спортове по график;

V. Изисквания към мотивираните предложения за наемане на имота

1. Да се представи информация за дейността на лицензираната спортна организация по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗФВС или на спортния клуб, членуващ в такава организация; 

2. Да се представи финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане и подобрение на обекта; 

3. Да се представи социална програма с предложения за начина и формите, чрез които обектът ще бъде достъпен за училищен и извънучилищен спорт, както и за спорт на хора с увреждания, съгласно график, съгласуван с училищното ръководство; 

4. Да се представи предложение за месечна наемна цена, не по-ниска от посочената в т. III от настоящата заповед, която да не бъде зависима от дейностите с които се задължава наемателя; 

5. Да предостави отстъпка от 30% ÷ 50% при ползване на басейна от ученици на 88-мо СОУ „Димитър Попниколов“ в неучебно време;

VI. ОЦЕНКА 

При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът.При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му.При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта. 

Мотивираните предложения, заедно с необходимите документи следва да се подават в деловодството на Столичната община, ул."Московска" № 33, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. 

02.09.2016