Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на вещи - отпадъци с обща маса 7 408.02 т

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата за общинската собственост и чл. 108 от Наредбата за общинска собственост на Столичния общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т. 15 от 23.07.2015 г. на Столиченния общински съвет, Столичната община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия: 

1.Описание на обекта на търга с явно наддаване 

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи - отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с обща маса 7 408.02 т., находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”, с. Яна, по позиции, както следва:    
   

No
Наименование на вещта -
отпадък
 
Количество
(т)

   
1.
Черни метали
1 229.87
2.
Цветни метали
105.46
3.
Хартия и картон
225.24
4.
Полиетилен /найлон/
266.54
5.
Пластмаса твърда
76.84
6.
Пластмаса РЕТ
113.60
7.
Гуми
213.38
8.
Стъкло
200.00
9.
Стъкло
500.00
10.
Стъкло
4 475.09
11.
Тетрапак /опаковки
2.00

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите позиция/ции, за която/които участва в настоящия търг. 

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят. 

2. Начални тръжни цени по позиции: 

No
Наименование на вещта -
отпадък
 
Количество
(т) 
   
Начална тръжна цена -
общо (лв.)
1.
Черни метали
1 229.87
122 987.00
2.
Цветни метали
105.46
137 098.00
3.
Хартия и картон
225.24
4 662.47
4.
Полиетилен (найлон)
266.54
31 984.80
5.
Пластмаса твърда
76.84
8 452.40
6.
Пластмаса РЕТ
113.60
13 632.00
7.
Гуми
213.38
14 936.60
8.
Стъкло
200.00
400.00
9.
Стъкло
500.00
1 000.00
10.
Стъкло
4 475.09
8 950.18
11.
Тетрапак (опаковки)
2.00
300.00


3.Размер на стъпките за наддаване 

Стъпките за наддаване за всяка позиция са както следва: 

    3.1. Черни метали - 1 000.00 лв. 
    3.2. Цветни метали - 1 000.00 лв. 
    3.3. Хартия и картон - 200.00 лв. 
    3.4. Полиетилен (найлон) - 500.00 лв. 
    3.5. Пластмаса твърда - 300.00 лв. 
    3.6. Пластмаса (РЕТ) - 300.00 лв. 
    3.7. Гуми - 300.00 лв. 
    3.8. Стъкло - 50.00 лв. 
    3.9. Стъкло - 100.00 лв. 
    3.10. Стъкло - 300.00 лв. 
    3.11. Тетрапак (опаковки) - 50.00 лв. 

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване 

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи: 

4.1.1. Заявление за участие; Заявлението за участие се попълва по образец (Образец №1). Към заявлението се прилагат: 

- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис); 
- Документ за внесен депозит (в оригинал); 
- В случаите, когато не е посочен ЕИК - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; 
- Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 162, ал.2 от ДОПК – в оригинал; 
- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца); 
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) - Административни сведения; 

4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът се задължава да поеме разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи-отпадъци; 

4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника; 

4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6), че участникът е извършил оглед на вещите-отпадъци; 

4.1.7. Декларация по образец (Образец № 7) за произход на средствата. 

4.1.8. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.8. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта. 

5.Начин на плащане 

Купувачът заплаща предложената цена в срок до пет работни дни от регистрационния индекс на договора по посочената в същия банкова сметка на Столична община. 

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга 

- Вещите са на разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 14.10.2016 г. 
- Дата на провеждане на търга:14.10.2016 г.; 
- Начален час на търга: 14.00 часа; 
- Място на провеждане на търга: в стая № 109 зала, находяща се на адрес ул.”Париж” №3. 

7. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита 

Цената на тръжната документация е 10.00 лв.(десет) лева, без ДДС. 

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. 

Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 105, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 13.10.2016 г. 

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6. 

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община: 
           IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 
           BIC Code: SOMBBGSF 
           Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. 
В платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва и номера на търга. 

8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 14.10.2016 г. 

9. Специални изисквания 

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка една от позициите. 

06.10.2016