Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на приземно помещение с площ 138.31 кв.м., находящо се в сградата на Културен дом – гр. Бухово

Обявява търг с явно наддаване за: 
"Отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична общинска собственост, приземно помещение с площ 138.31 кв.м., находящо се в сградата на Културен дом – гр. Бухово с идентификатор на сградата по кадастрална карта 07140.8092.933.1."
   
Начална тръжна месечна наемна цена - 384.00 (триста осемдесет и четири) лева без ДДС.
Депозитна вноска за участие в търга – 768.00 (седемстотин шестдесет и осем) лева.
   
Търгът ще се проведе на 31.01.2017 г. от 14.00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109.
   
Тръжните книжа, на стойност 50.00 лв. без ДДС ще се получават до 27.01.2017 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00- 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
   
Телефон за информация 02-981-35-22.

19.12.2016