Столична община обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. Зорница

Обявява търг с явно наддаване за:
"Отдаване под наем за срок от три години на част от имот–публична общинска собственост, помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. “Зорница”, район „Кремиковци”."
   
Начална тръжна месечна наемна цена - 281 /двеста осемдесет и един/ лева без ДДС.
Депозитна вноска за участие в търга – 562 /петстотин шестдесет и два/ лева.
   
Търгът ще се проведе на 23.01.2017 г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109.
   
 Срок за закупуване на тръжната документация - до 19.01.2017 г.
   
Тръжните книжа, на стойност 50 лв. без ДДС ще се получават до 19.01.2017 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
   
 Телефон за информация 02-981-35-22.

19.12.2016