Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци с обща маса 1 573.74 т.

16.12.2016 г.
 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата за общинската собственост и чл. 108 от Наредбата за общинска собственост на Столичния общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т.11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т. 15 от 23.07.2015 г. на Столичния общински съвет, Столичната община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци при следните условия:
   
1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
   
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с обща маса 1 573.74 т., находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”, с. Яна, по позиции, както следва:
  


   

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите позиция/ции, за която/които участва в настоящия търг.
    
Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.
     
   2. Начални тръжни цени по позиции:
   
   № Наименование на вещта-отпадък Количество
    (т) Начална тръжна цена – общо (лв.)
   1.
    Черни метали

   679.40
   121 272.90
   2. Цветни метали
   
   187.54
   232 737.14
   3.
    Хартия и картон

   58.02
   6 904.38
   4. Полиетилен /найлон/
   
   345.28
   31 075.20
   5.
    Пластмаса твърда

   21.42
   8 568.00
   6.
    Пластмаса РЕТ

   59.50
   8 925.00
   7. Гуми
   
   220.58
   11 580.45
   8. Тетрапак /опаковки/
   
   2.00
   150.00

16.12.2016