Столична община удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години върху общински недвижим имот в район Банкя

СЪОЩЕНИЕ
 относно

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Учредяване право на строеж за срок от 35 години, върху общински недвижим имот, находящ се в Столична община, район „Банкя”, гр. Банкя, представляващ УПИ І - за търговски и административен център и сервитут за ВиК, кв. № 104з м. „Тенев баир” по плана на гр. Банкя (ПИ с идентификатори: 02659.2193.2918, с площ 7320 кв.м. и 02659.2193.2923, с площ 69 кв.м., съгласно скици с номера 15-46832 от 06.02.2017 г. и 15-46829 от 06.02.2017 г. на АГКК), за който са съставени актове за общинска собственост (АОС) за изграждане на балнеоложки хотел, летен театър за минимум 200 седящи места, открити и закрити басейни, подземен паркинг, съоръжение - подземна топла пешеходна връзка, свързваща сградата на балнеоложкия хотел и сградата на минерална баня Банкя, гр. Банкя.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СОА17-РД98-24/02.05.2017 г. на кмета на СО

Срокът за подаване на оферти се удължава до 26.07.2017 г.  до 17.00 часа.

Конкурсните  книжа,  на стойност 50 лв. без ДДС, ще се продават до 26.07.2017 г. от 10.00  до 12.00 часа и от 14.00 - 17.00 часа на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 27.07.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Допълнителна информация по пакета конкурсни  книжа, участниците в конкурса  могат да получат на тел. 02/9377-311, 02/9377-548 или на адрес: гр. София, ул. „Париж” 3, партер, ст. 4.

11.07.2017