Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за реализиране на строителството на части от жилищен блок №145 В срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински имот

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:
 

Учредяване право на строеж за реализиране на  строителството на части от жилищен блок №145 В - секция III,  вх. Б  и  секция  IV,  вх. А,  с  разгъната  застроена  площ от 12  098,83 (дванадесет хиляди деветдесет и осем цяло и 83 стотни) кв. м. срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински имот с идентификатор 68134.1202.449 с площ от 26 734 кв.м., по КККР, одобрени със заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на изп. директор на АГКК (акт за частна общинска собственост № 31/08.06.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията  т. СІІ, №146, вх. рег. № 43815 ), който е имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява част от УПИ I - за ЖС, магазини, сладкарница, подземни гаражи и трафопост, кв.8, м. „ж.к. Разсадника-Бежанци”, Район „Илинден”, гр. София.

Минималната конкурсна цена включва:
1.
Минимална конкурсна цена на правото  на строеж
и
2. Цена на реализираното строителство

Минимална конкурсна цена на правото  на строеж  е 638 400,00 лв. (шестстотин тридесет и осем хиляди и четиристотин) без ДДС, равняващи  се на процент обезщетение в размер на 15,52 %, (петнадесет цяло и петдесет и две десети процента) равняващи се на 1 877,74 (хиляда осемстотин седемдесет и седем цяло седемдесет  и  четири)  кв.м. от общото РЗП  на бъдещата сграда  /12  098,83  кв.м./.

Цената на реализираното строителство на част от жилищен блок №145 В - секция III,  вх. Б, със застроена площ от 389 кв.м. е в размер на 317 860 лв. (триста и седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

  • Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение със самостоятелни обекти с жилищно предназначение в новопостроената и напълно завършена жилищна сграда (секции), съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 15,52 %, (петнадесет цяло и петдесет и две десети процента) равняващи са на 1 877,74 (хиляда осемстотин седемдесет и седем цяло седемдесет  и  четири)  кв.м. и представляващи еквивалент на пазарната оценка, определена в размер на 638 400 лв.(шестстотин тридесет и осем хиляди и четиристотин лева), без ДДС.
  • Да се продаде реализираното строителство на част от жилищен III,  вх. Б, със застроена площ от 389 кв.м., срещу заплащане на определена пазарна оценка в размер на 317 860 лв. (триста и седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС. 
  • Суперфициарът за своя сметка да изготви проектна документация( инвестиционен проект) за жилищен блок №145 В - секция III,  вх. Б  и  секция  IV,  вх. А и респ. площообразуване, съгласно законовите и др. нормативни изисквания.
  • Инвестиционният проект да се разработи двуфазно (идеен и технически проект) с оглед създаване ритмичност в проектирането, съгласуването със съответните инстанции реализирането му. Проектите да се изготвят на базата на изготвеното Техническо задание за проектиране.
  • Суперфициарът за своя сметка да построи сградата и предаде готовите обекти с
  • Конкретните обекти които се предоставят в обезщетение на Столична община съобразно достигнатия процент обезщетение се съгласуват с район „Илинден“ и индивидуализиратв Договора за учредяване на правото на строеж („Договор/а”), след одобряване на идейния проект, преди подписване на Договора.
  • Да се предаде на Район „Илинден” владението върху реализираните обекти, след издаване на разрешение за ползване, в напълно завършен вид, съгласно определената от районната администрация на Район „Илинден” степен на завършеност на обектите за обезщетение на СО и в съответствие с Техническото задание за проектиране на сграда, при стриктно спазване на одобрените инвестиционни проекти.

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс 100 000  / сто хиляди / лева .

Срок за подаване на оферти - до 05.05.2017 година до 17.00 часа.

Публично оповестеният конкурс  ще се проведе на 08.05.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” №3, залата на първи етаж.

Конкурсните  книжа,  на стойност 50 лв. без ДДС, ще се продават до 05.05.2017 г. от 10.00  до 12.00 часа и от 14.00 - 17.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа  на ул.  “Париж” 3, етаж І, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Телефон за информация 981-35-22, 02/9377548

05.04.2017