Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи - отпадъци с обща маса 8 240.171 т

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т. 15 от 23.07.2015 г.  на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:
 

Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване с продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с обща маса 8 240.171 т., находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Кубрат”,  с. Яна,  по  позиции,  както следва:
 

Наименование на вещта-отпадък

Количество
 (т)

1.

Черни метали

1 093.01

2.

Цветни метали

46.416

3.

Хартия и картон

37.590

4.

Полиетилен (найлон)

288.460

5.

Гуми

19.380

6.

Стъкло

6 753.315

7.

Тетрапак (опаковки)

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите позиция/ции, за която/които участва в настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество във всяка една позиция. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начални  тръжни  цени  по  позиции:

Наименование на вещта-отпадък

Количество
 (т)

Начална тръжна цена – общо (лв.)

1.

Черни метали

1 093.010

19 674.18

2.

Цветни метали

46.416

22 651.01

3.

Хартия и картон

37.590

706.69

4.

Полиетилен (найлон)

288.460

5 480.74

5.

Гуми

19.380

290.70

6.

Стъкло

6 753.315

11 480.64

7.

Тетрапак (опаковки)

2.00

39.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Размер на стъпките  за  наддаване 

Стъпките за наддаване  за  всяка  позиция  са  както следва:

3.1.   Черни метали                                  -    500.00 лв.
3.2.   Цветни метали                                -  1 000.00 лв.
3.3.   Хартия и картон                              -       50.00 лв.
3.4.   Полиетилен (найлон)                     -     200.00 лв.    
3.5.   Гуми                                                 -       20.00 лв.
3.6.   Стъкло                                              -    300.00 лв.
3.7    Тетрапак (опаковки)                       -          3.00 лв.

 

4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Заявление за участие;

Заявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към заявлението се прилагат:

- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);     

- Документ за внесен депозит (в оригинал);

- В случаите, когато не е посочен ЕИК - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;

- Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 162, ал.2 от ДОПК – в оригинал;

- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);

- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) - Административни сведения;

4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът се задължава да поеме разходите по транспорт и разтоварване на закупените вещи-отпадъци;

4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6), че участникът е извършил оглед на вещите-отпадъци;

4.1.7. Деклараця по (Образец № 7) за произход на средствата.

4.1.8. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.8. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на  движими вещи - отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

 

5. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена в срок до пет работни дни от регистрационния индекс на договора по посочената в същия банкова сметка на Столична община.   


6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч.  до 18.04.2017 г.

Начален час: 14.00

Дата на провеждане на търга: 18.04.2017 г. ;

Начален час на търга:

Място на провеждане на търга: стая № 109 - зала, находяща се на адрес ул. ”Париж” № 3 .

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201.
Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 105, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 13.04.2017 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.

Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

В платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва  и  номера на търга.

 

8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 18.04.2017 г.   
 

9. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка  една  от  позициите.

04.04.2017