Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда със смесено предназначение, район Овча купел

ОБЯВЯВА
   ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:
   

Учредяване право на строеж за построяване на сграда със смесено предназначение с обща разгъната застроена площ /РЗП/ не по-малко от 4740 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.4338.728, с площ 2370 кв.м., за който е отреден УПИ IV-728, кв. 92, м. „Овча купел”, район „Овча купел”. За общинския имот е съставен АчОС № 3357/18.03.2013 г. на СО - Район „Овча купел”, вписан в службата по вписвания - гр. София под № 72, том XLV, вх. per. № 18667 по описа за 2013 г.
   
Минимална конкурсна цена на правото на строеж е 227 520 (двеста двадесет и седем хиляди петстотин и двадесет) лв. без ДДС, равняващи се на процент обезщетение в размер на 20 % от надземното РЗП + 20 % от подземното РЗП (общо около 948 кв.м.) от общото РЗП на бъдещата сграда (4740 кв.м.)
   

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
   

Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с предоставяне в собственост на общината на самостоятелни обекти в самостоятелно тяло с обособен отделен вход, включително в подземните нива, предназначени за административни нужди с надземна разгъната застроена площ на обектите за Столична община съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 948 кв. м.
   
Сградата, предмет на настоящия конкурс да бъде завършена в цялост в следните срокове:
1. Срок за проектиране до 6 месеца: Срокът започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни необходими за проектиране от СО „Овча купел”.
- В срок до 2 месеца от предоставянето на изходните данни да изготви инвестиционен проект във фаза „идеен” част архитектура и геодезия;
- В срок от 4 месеца от сключване на договора за отстъпване правото на строеж да бъде изготвен „технически проект” по всички части, на базата на изготвеното от Столична община - район „Овча купел” задание за проектиране.
* В предложения срок не се включва времето за съгласуване на проектите.
2. Срок за извършване на строителството и предоставяне на обектите на Столична община: - до 3 (три) години.
* Срокът за строителство е от съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения N° 2 и 2а) до съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) от Наредба №3 от 31 юли 200З г.
   
Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „идеен” част архитектура и геодезия, площообразувне и „технически проект” по всички части, на базата на изготвеното от Столична община - район „Овча купел” задание за проектиране и предоставени изходни данни.
Суперфициарът за своя сметка да построи сградата и предаде готовите обекти с удостоверение за въвеждане в експлоатация
Степен на завършеност на обектите за обезщетение на СО - съобразно одобрения „технически проект”, изработен в съответствие с техническото задание.
   
Гаранция за участие в публично оповестения конкурс 100 000 (сто хиляди) лева.
   
Срок за подаване на оферти - до 26.04.2017 година до 17.00 часа.
   
Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 28.04.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.
Конкурсните книжа, на стойност 50 лв. без ДДС, ще се продават до 26.04.2017 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 17.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж I, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
   
Телефон за информация 981-35-22, 02/9377548
   
В изпълнение на Решение № 408 по Протокол № 16 от 09.06. 2016 г. на Столичен общински съвет

21.03.2017