Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на двуетажна сграда - за църква, ритуална зала и обществено обслужване

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА: 

"Учредяване право на строеж за построяване на двуетажна обществествено - обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) от 2223.05 кв.м. върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) с идентификатор 68134.4083.6139, с площ 4757 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ-6096, 6119 - „за църква, ритуална зала и обществено обслужване”, кв. 2Б, м.. „Младост-3”, район „Младост”, по плана на гр. София." 

Минимална конкурсна цена на правото на строеж е 552 756 (петстотин петдесет и две хиляди седемстотин петдесет и шест) лв. без ДДС, равняващи се на процент обезщетение в размер на 29.70 % (около 660.33 кв.м.) от общото РЗП на бъдещата сграда (2223,05 кв.м.). 

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: 

• Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение с функционално обособен самостоятелен обект, с отделен вход, разположен в западната част на бъдещата сграда (към ул. “Филип Аврамов“), представляващ СЕКЦИЯ-1, състояща се от: I-ви етаж - ритуална зала с площ от 135,70 кв.м., два броя офиси - вляво и вдясно от главния вход, с обща площ 19,87 кв.м., и обслужващи помещения (фоайе, гардероб, следцеремониално лоби, сервизно помещение и 4 бр.WС, от които 1 бр. за хора с увреждания); II-ри етаж - конферентна зала с площ 115,30 кв.м., три броя кабинети с обща площ 54,50 кв.м. и обслужващи помещения (предверие, фоайета, коридор, сервизно помещение и 4 бр.WС, от които 1 бр. за хора с увреждания); както и стълбище и асансьор с обща разгъната застроена площ на СЕКЦИЯ-1 за Столична община съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 660.33 кв.м. 

• Бъдещата сграда да е изцяло с обществено-обслужваща функция, като не се допуска изграждане на обекти с жилищно предназначение. 

• Предназначението на самостоятелните обекти в сградата да не може да бъде променяно след въвеждането й в експлоатация. 

• Сградата, предмет на настоящия конкурс да бъде завършена в цялост в срок до 24 месеца от сключване на договора за учредяване правото на строеж, с издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация; 

• Довършителните работи в сградата да бъдат изпълнени с висококачествени материали, в т.ч. настилки с висок клас на износоустойчивост, предварително подробно заложени в инвестиционния проект във фаза „технически проект” и съгласувани със Столична община – район Младост. 

• Приемателят на правото на строеж за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект във фаза „технически проект”, на базата на изготвения от Столична община – район Младост идеен проект. 

• След завършване на сградата, приемателят на правото на строеж, респ. третите лица - приобритатели на правото на строеж, да предоставят на Столична община други обекти в същата сграда, представляващи конферентни зали, за безвъзмездно ползване, най- малко четири дни в месеца, във връзка с провеждане на официални събития, организирани от Столичната община. 

Гаранция за участие в публично оповестения конкурс: 50 000 (петдесет хиляди) лева. 

Срок за подаване на оферти: до 06.07.2016 година, 16.00 часа. 

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 07.07.2016 г. на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж. 

Конкурсните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС, ще се получават до 04.07. 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа., в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж І, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес. 

Телефон за информация 981-35-22.

03.06.2016