Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина

Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня” в района на действие на Регионална дирекция по горите – София. 

Предмет и обект на процедурата: сключване на договор с изпълнител за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина в горски територии, собственост на Столична община, намираща се в землищата на с. Желява, кв. Горна Баня, с. Железница, с. Бистрица, кв. Суходол, с. Войнеговци и гр. Бухово - подробно описани по отдели и подотдели в документацията за участие и посочени като местоположение в технологичните планове, по обекти посочени в Заповед №СОА16-РД09-899/06.06.2016 г. 

Възложител: Столична община; адрес: София, ул. „Московска” № 33, тел. 9525083, факс 9522774, електронен адрес www.sofia.bg, лице за контакт инж. Тодор Тодоров tit_uozg@abv.bg. 

Заповед № СОА16-РД09-899/06.06.2016 г. 

Документация 

Заповед № СОА16-РД09-984/07.07.2016г. за класирането на участници 

Заповед № СОА16-РД09-1051/07.07.2016г. във връзка с изменение на Заповед № СОА16-РД09-984/07.07.2016г. за класирането на участници, поради допусната фактическа грешка

06.06.2016