Столична община съобщава, че е издадена заповед за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на "Източна тангента – I етап", в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента", район "Подуяне"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на "Източна тангента – I етап", в участъка от бул. "Владимир Вазов" до "Северна скоростна тангента", район "Подуяне", съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. "Левски – Зона Г", одобрен с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС и ИПР на м. "Източна тангента и прилежащи територии" от "Северната скоростна тангента" до бул. "Ботевградско шосе", части от м. "Левски – Зона Г", м. "Левски – Зона В“, м. "Триъгълника – Ботевградско шосе", м. "бул. "Ботевградско шосе – рамка", м. "Летищен комплекс – София", одобрено с Решение № 45 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на СОС, а именно:

Заповед № СОА20-РД40-76/12.09.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.632.157 (незастроен), с площ за отчуждаване 43 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.632.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 09.03.2016 г. на ИД на АГКК, гр. София, район "Подуяне".

Следните правоимащи лица не са намерени на постоянните и настоящите им адреси на територията на Република България:

Симеон Павлов
Ваня Кръстанова
Снежа Йорданова
Десислава Спасова
Валентин Спасов
Николай Момчилов
Виолин Момчилов
Ивайло Михайлов
Биляна Михайлова
Зоя Китова
Валентин Павлов

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Подуяне" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

23.02.2021