Столичен съвет по библиотечно дело

СТОЛИЧЕН СЪВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО

Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите.

Председател:

доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Членове:

1. Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет

2. Биляна Генова - директор на дирекция „Култура”

3. Александър Шпатов - председател на „Сдружение за градски читални”, писател, носител на Наградата на София за литература

4. Яна Генова - председател на Фондация „Следваща страница”

5. Юлия Цинзова - директор на Общински културен институт „Столична библиотека”

6. Спаска Тарандова - изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки - България” и член на управителния съвет на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

7. д-р Марчела Борисова - заместник-директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

8. Станислав Георгиев - старши експерт „Български език и литература”, Регионално управление на образованието – София-град

9. Бойко Ламбовски - председател на ПЕН-клуб София

10. Николай Дойнов - председател на Съюза на народните читалища

11. Захари Иванов - Съюз на българските писатели

12. Венцислав Мицов - общински съветник

13. Анета Дончева - представител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.


Правила за работата на Столичния съвет по библиотечно дело, създаден с Решение № 311 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС

(Правилата са приети с Решение № 825 от 06.12.2018 година на Столичния общински съвет)

04.09.2018