Столичен общински съвет одобри Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот'"

Столичен общински съвет одобри Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот“, предложена от г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община.

Основна причина, която наложи приемането на измененията в Наредбата, е синхронизирането на текстовете ѝ с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за електронното управление, с въвеждане на възможността за електронно подаване и получавае на документи. Така настоящите ползватели, кандидатите и техните асистенти по двете социални услуги „Асистент за независим и активен живот“ и „Асистент за независимо детство“, ще имат възможност да подават и получават документи и по електронен път.

От друга страна предстои да се намали административната тежест и да се подобрят процесите и организацията на работа при предоставяне на социалните услуги на територията на Столична община.

По думите на общинския съветник д-р Ваня Тагарева, социалните услуги „Асистент за независим живот“ се реализират  изцяло от бюджета на Столична община и имат съществен социален принос за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и ежедневните им затруднения.

По данни, които тя представи за периода от 2019 г. до 2021 г., са предоставени социални услуги към 4450 лица, от които 2149 възрастни, 2301 деца от 4557 асистенти.     

Ежегодно се увеличава както заявяването на социални услуги от лицата с увреждания и техните асистенти, така и подкрепата към тях от страна на Столична община.

09.04.2021