Столична община обявява заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (с липсващи данни за собственик), отредени за улица – публична общинска собственост, в обхвата на която ще се реализира обект: „Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно, р-н "Триадица"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", съгласно действащ уличнорегулационен план на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк" – IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ на СОС и м. "Южен парк", одобрен със Заповед № 209/30.06.1970 г. на председателя на ИК на СГНС, както следва:

1. Заповед № СОА21-РД40-12/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2666 – незастроен, с площ за отчуждаване 29 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.278, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

2. Заповед № СОА21-РД40-13/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2684 – незастроен, с площ за отчуждаване 107 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.395, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 98 кв. м.

3. Заповед № С0А21-РД40-16/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2680 – застроен, с площ за отчуждаване 1 222 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.1007.2680.1, с площ 33 кв. м, сграда с проектен идентификатор 68134.1007.2680.2, с площ 86 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.1007.2680.3, с площ 22 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.399 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 472 кв. м.

4. Заповед № СОА21-РД40-19/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2676 – незастроен, с площ за отчуждаване 599 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.289 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 36 кв. м.

5. Заповед № СОА21-РД40-23/12.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2672 – застроен, с площ за отчуждаване 181 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1007.267.1, с площ 46 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.267 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 41 кв. м.

6. Заповед № СОА21-РД40-28/13.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1007.65 – застроен, с площ 594 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.1007.65.1, с площ 52 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 31 кв. м.

7. Заповед № СОА21-РД40-61/13.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1007.72 – незастроен, с площ 273 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

8. Заповед № СОА21-РД40-62/13.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2649 – незастроен, с площ за отчуждаване 211 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.64, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот, с площ 30 кв. м.

9. Заповед № СОА21-РД40-64/13.02.2021 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1007.73 – незастроен, с площ 204 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Триадица" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:……..П……..                                                              

                                             /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

28.06.2021