Стартира сесията на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2022 г.

Проекти се приемат до 15 ноември 2021 г., включително!

„Танц, танцов театър и пърформанс” е новото направление на Столична програма “Култура” през 2022 г. Досега танцът беше в едно направление с музиката, а танцовият театър бе част от направление „Театър“. Бюджетът на новото направление ще бъде в размер на 80 000 лв.
Нов акцент се прибавя в направление „Литература“ и той е популяризиране на четенето. Приоритет ще имат проекти, които са свързани с инициативи за насърчаване на четенето, за разпространение на съдържание в дигитална среда или насърчават млади автори. През 2022 г. всички проекти, които се финансират, ще трябва да имат дейности, насочени към привличане и ангажиране на публики.
Нов ще бъде и ракурсът към проектите в сферата на културно-историческото наследство и неговата социализация. Идеята е да се обединят усилията по разкриване и опознаване на историческите находки на територията на Столична община успоредно с тяхната социализация, както и да се насърчат всички дейности, свързани с популяризирането на културата, традициите и обичаите, така че да се достигне до повече хора и до младите аудитории.
И през следващата година продължават антикризисните мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, които бяха въведени в Столична програма „Култура“ в отговор на глобалната пандемия от COVID-19. Запазва се нивото на собствен принос на проектите, което бе намалено от 20% на 5%, както и административните разходи по проекта, които могат да бъдат до 30% от бюджета. Програмата ще допуска и финансиране за купуване на техника, софтуер и техническо оборудване. Сред изискванията за проектите е да имат разработен план за адаптация в условия на затруднена присъствена реализация. Разработени са и допълнителни условия за допустимост на разходите при извънредна COVID-19 ситуация.
Правилата за работа на Програма „Култура“, Съдържателен обхват, параметрите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, както и актуалните документи и формуляри за кандидатстване, са публикувани на: https://kultura.sofia.bg/.

15.10.2021