Стартира Програмата на Столична община "Социални иновации" за 2020 г.

 

За втора поредна година стартира Програмата на Столична община „Социални иновации“. До 5 февруари 2020 г. граждански организации със седалище на територията на Столична община могат да кандидатстват с проектни предложения в Програма „Социални иновации“ за 2020 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Създаването на Столичната програма за финансиране на проекти за социални иновации на НПО през 2018 година беше плод на съвместните усилия на страните по Споразумението за сътрудничество между Столична община и граждански организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. Споразумението е прието с Решение № 292 от 15.06.2017 г. на Столичния общински съвет и основната му цел е да се превърне в инструмент за подобряване условията за развитие на местната политика в столицата с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност. В разработването му участваха експерти от Столична община и представители на над двадесет неправителствени организации.

Програмата предоставя безвъзмездно финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации до 5 000 лв. Идеите следва да се реализират в рамките на 8 месеца в периода 16.03.2020 г. – 16.11.2020 г. Годишният бюджет на Програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Условия за кандидатстване: За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепят стопански дейности.

Всеки кандидат има право да кандидатства само с един проект.

Допустими кандидати:

• Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Столична община;
• Народни читалища със седалище на територията на Столична община.

Недопустими кандидати:

• Синдикални организации;

• Политически партии;

• Вероизповедания;

• Организации с общинско или държавно участие;

• Търговски дружества и кооперации;

• ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

Начин на кандидатстване: Подаване на проектни предложения: Кандидатите подават формуляр за кандидатстване по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2020 г. включително.

Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 06.02.2020 – 06.03.2020 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Повече информация за Столичната програма "Социални иновации" за 2020 г., процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри може да намерите на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“.

 

08.01.2020