Стартира приемането на заявления по Програма „Културно наследство“ на Столична община

Столична община започна да приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. С Програмата се подпомагат собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране по Програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „Национално значение“, „Местно значение”, „Ансамблово значение“ и „За сведение”.

Насоките за кандидатстване и пакета от необходими документи са публикувани на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“ –https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1011.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, адрес: гр. София, 1000, ул. „Сердика“ № 5 до 17:30 часа на 31 октомври 2019 г.

01.10.2019