Стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ на Столичната община

На 20 май 2019 г. стартира кандидатстването по Програма „Зелена София“ на Столичната община. Програмата има за цел облагородяването на зелени площи – общинска собственост, в междублокови пространства и локални градини. Проектите по програмата се осъществяват в активно сътрудничество между Столична община и гражданите и са насочени към обновяване на озеленяването, подмяна и/или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. Материалите и оборудването за тези дейности се предоставят безвъзмездно от Столична община на кандидатите с одобрени проекти.

Допустими кандидати по Програма „Зелена София” са всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Проектите се подават в районните администрации, на територията на които се намират терените, за облагородяването на които е разработен проектът. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 20.06.2019 г. в деловодството на съответната районна администрация.

Заповед №СОА19-РД09-708/16.05.2019 г. на кмета на Столична община за откриване на процедурата по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2019 г.,  Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване и друга информация, необходима при подготовка на проектите е публикувана на интернет страницата на Столична община в раздел "Околна среда" на адрес: https://www.sofia.bg/program-green-sofia-2019

 

17.05.2019