Спортна София - 2000 ЕАД отменя обявения търг за отдаване под наем на терен с предназначение за тренировъчна и състезателна дейност по бейзбол
Във връзка със спазване изискването на чл. 15 и чл. 17 от НУТДУПСОТД по отношение обявения търг за отдаване под наем за срок от 3 години на: „Част от недвижим имот, собственост на „Спортна София - 2000“ ЕАД, съставляваща терен с площ от 9 036 кв.м, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, кв. 83, пл. № 1” с предназначение: за тренировъчна и състезателна дейност по бейзбол, се отменя обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта, до уточняване границите на отдавания под наем имот като част от цялото УПИ.
01.02.2016