"Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на приземно помещение на ул. “Българска морава” № 2 – за кафе-клуб

 

„Спортна София – 2000” ЕАД

обявява търг с тайно наддаване, по реда на чл. 13, ал. 3 и сл. от НРУТДУПСОТД,

за отдаване под наем на:

 

 

1. Необорудвано самостоятелно, обособено помещение с площ от 100 кв. м, на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 кв. м пред входа, с предназначение за кафе-клуб, за целогодишно ползване, находящо се в гр. София, р-н “Възраждане”, ул. “Българска морава” № 2, представляващо част от капитала на „Спортна София – 2000“ ЕАД, съгласно АЧОС № 1314/23.04.2013 г., за срок от 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 800 лв. (осемстотин лева), без ДДС.

3. Депозит за участие – 80 лв. (осемдесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:

Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801

BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 25.06.2020 г.

5. Търгът ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в търга се получава на адрес: гр. София, 1303, р-н „Възраждане”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/8221153, 0884467032, от 10:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден, в срок до 25.06.2020 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 30 (тридесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка” АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 25.06.2020 г., включително.

 

 

 

11.06.2020