Спортна София – 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 036 кв.м. в Район Студентски

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, съгл. чл.15 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: "ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЛЯВАЩА ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 9 036 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, КВ. 83, ПЛ. № 1"

Начална тръжна, месечна наемна цена за обекта: 1 500 (хиляда и петстотин) лева без вкл. ДДС;

Депозит за участие: 150 (сто и петдесет) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка.

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 16:30 ч.

Банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД: 
         IBAN BG26SOMB91301027122801,
         BIC SOMBВGSF,
         „Общинска банка”АД

Тръжната документация се получава срещу представен банков документ, за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС) внесени в посочената банкова сметка, на адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, тел.8220834; 8221153 от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 08.02.2016 г. (вкл.)

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 09.02.2016 г. (вкл.), в седалището на Дружеството на горепосочения адрес;

Търгът ще се проведе на 10.02.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала, административна сграда на Дружеството, гр. София, ул. ”Българска морава” № 2.
22.01.2016