Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на Конна база, находяща се в парк Борисова градина

„Спортна София - 2000” ЕАД обявява конкурс, съгласно чл. 17 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: "Обект „Конна база”, находящ се в гр. София, р-н „Средец”, парк „Борисова градина”, бул. „Драган Цанков” № 1"

Начална конкурсна наемна цена за обекта: 2 000.00 (две хиляди) лева, без ДДС (месечно)

Депозит за участие: 200 (двеста) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка;

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч.

Списък на необходимите документи:
- удостоверение от Агенцията по вписванията – ТР;
- копие от регистрация по ДДС (ако има такава);
- заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ за участниците, които не са регистрирани в Агенция по вписванията

Банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД:
IBAN: BG26SOMB91301027122801,
BIC: SOMBBGSF,
„Общинска банка”АД;

Конкурсната документация се получава срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС), внесени в посочената банкова сметка на адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, тел: 02/8220834; 02/8221153, от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 03.05.2016 г. (вкл.)

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 17:00 часа до 04.05.2016 г. (вкл.) в седалището на Дружеството на горепосочения адрес.

Конкурсът ще се проведе на 05.05.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала, административна сграда на Дружеството, гр. София, ул. ”Българска морава” № 2.

18.04.2016