Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение от 64.10 кв.м. за бирария

Обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл.13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: 

1.„САМОСТОЯТЕЛНО, ОБОСОБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 64.10 кв.м, ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧОС, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, „РАЙОН СРЕДЕЦ“, СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“ - за срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ“ - ЗА БИРАРИЯ. 

Начална месечна наемна цена за обекта: 1 100.00 (хиляда и сто) лева, без ДДС. 

Депозит за участие: 110.00 (сто и десет) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка; 

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 18.00 ч. 

Търгът ще се проведе на 03.10.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на “Спортна София - 2000” ЕАД в гр.София, ул. ”Българска морава” № 2. 
 

2.„1850 кв.м, СЪСТАВЛЯВАЩИ РЕАЛНА ЧАСТ ОТ УПИ I, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2824.2429, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, Р-Н „ВРЪБНИЦА“, кв.3, м. „бул. СЛИВНИЦА“, за срок от 3 (ТРИ) години - ЗА ПАРКИНГ. 

Начална месечна наемна цена за обекта: 800.00 (осемстотин) лева, без ДДС; 

Депозит за участие: 80.00 (осемдесет) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметкa; 

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. 

Търгът ще се проведе на 03.10.2016 г. от 10:30 часа в административната сграда на “Спортна София - 2000” ЕАД в гр.София, ул. ”Българска морава” № 2. 

Банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД
                  IBAN: BG26SOMB91301027122801,
                  BIC:SOMBBGSF,
                  „Общинска банка” АД 

Тръжната документация се получава на адрес: София, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 028220834; 028221153, от 09:00 - 16:30 часа, до 29.09.2016 г. (вкл.), срещу представен банков документ за сумата от 20 (двадесет) лв. (с вкл.ДДС), внесени в посочената банкова сметка. 

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 09:00-16:30 часа до 30.09.2016г. (вкл.), в седалището на Дружеството на горепосочения адрес.

15.09.2016