Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение от 100 кв.м.

"Спортна София - 2000" ЕАД обявява търг с тайно наддаване, съгласно чл.13 от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на: "Необорудвано, самостоятелно обособено помещение от 100 (сто) кв.м на приземен етаж със самостоятелен вход и терен от 25 (двадесет и пет) кв.м пред помещението с предназначение за Кафе-клуб за целогодишно ползване”, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”, Зона Б-5-4, ул. „Българска морава” № 2 за срок от 3 (три) години. 

Начална тръжна наемна цена за обекта: 800.00 /осемстотин/лева, без ДДС (месечно). 

Депозит за участие: 80 (осемдесет) лева, вносими на посочената по-долу банкова сметка; 

Оглед на обекта може да бъде направен на място всеки работен ден от 09:00 до 18:00ч. 

Банкова сметка на „Спортна София - 2000” ЕАД: IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка”АД; 

Тръжната документация се получава от 09:00 - 16:30 часа до 06.07.2016 г. (вкл.) на адрес: гр. София, ул. ”Българска морава” № 2, тел: 02/8220834; 02/8221153, срещу представен банков документ за сумата от 20 лв. (с вкл. ДДС), внесени в посочената банкова сметка. 

Оферти за участие се приемат всеки работен ден от 09:00 - 16:30 часа до 07.07.2016 г. (вкл.) в седалището на Дружеството на горепосочения адрес. 

Търгът ще се проведе на 08.07.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството (заседателна зала), гр.София, ул. ”Българска морава” № 2.

23.06.2016