Списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и администрация и в изпълнение на чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 7, т. 5 от Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, и в изпълнение на Решение № 203 по Протокол № 14 от 28.05.2020 г. на СОС, Столична община обявява списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

15.06.2020