SOFIA COIN: Когато усилията се награждават

 

SOFIA COIN: КОГАТО УСИЛИЯТА СЕ НАГРАЖДАВАТ

Ако чистият въздух не е сред стимулите, които ще ни накарат да слезем от автомобилите си, значи имаме нужда от допълнително насърчение. Затова Столична община и Асоциация за развитие на София вече са осигурили много лесен начин гражданите да получат награди за приноса си към по-чистия въздух в града.

Тази неочаквано добра комбинация от по-чист въздух, по-активен начин на живот и заедно с това награди вече е достъпна чрез използването на едно мобилно приложение – Sofia Coin, разработено по проект ИНОЕЪР. То не ви ограничава по никакъв начин, а само насърчава алтернативните начини на придвижване. Няма значение дали ще решите да вървите пеша, да карате стандартно или електрическо колело, да се повозите на електрическа тротинетка, резултатът е един и същ – спестени вредни емисии за околната среда, за вас – повече движение и разнообразни награди.

Наградите варират от ръкавици и каска за колоездене до безплатни билети за концерти, таблети и награда-изненада! Всичко зависи от това колко километра ще изминете по екологосъобразен начин на придвижване. След всяко регистрирано придвижване можете да видите изминатото разстояние, колко вредни емисии сте спестили, а можете и да се похвалите на близки и познати с постижението си.

В каузата се включват Eventim, А1, E-bike rental, Hobo и Brum чрез осигуряване на награди, които носят незабравими преживявания.
„Спести пари за билет на концерт на любимата ти група – използвай велосипед, върви пеша или друг алтернативен метод, чрез който мислиш за своето здраве, спестяваш и си изкарваш добре“ – Мирослав Еманоилов, изпълнителен директор на "Ивентим" за България и Румъния.

„Tвоят град, твоят свят имат нужда от зелена енергия. Алтернативните методи за придвижване са онази скрита сила за по-чист въздух. Свали, използвай, печели ... С приложението Sofia Coin всеки един от нас е част от промяната за един по-различен и зелен град“ – Добромир Чолаков, управител на E-bike Rental.

Още по-важно е, че освен индивидуалните награди, на всеки четири месеца публично ще бъдат обявявани най-често използваните пешеходни и веломаршрути. Тези трасета ще бъдат включени в инвестиционната програма на Столична община, за да се гарантира доброто им състояние и удобните за потребителя връзки. Така данните от приложението ще служат за подобряване на политиката за велосипедно и пешеходно придвижване в София. "Отдавна имахме нужда от възможност като Sofia Coin, така че движението на велосипедистите да бъде надеждно отразено от общината. Карайте и отчитайте километрите изминати с колело в града – участието означава много за бъдещото развитие на реалните ни нужди за активно придвижване" – призовава Радостина Петрова от Сдружение „Велоеволюция“.

Подкрепата на хората е най-важна, за да постигнем устойчива градска мобилност. „Всеки път, когато се движим устойчиво, ние подобряваме околната среда, здравето си, икономиката и защитаваме бъдещите поколения“ – споделя Кристиан Кръстев, ръководител на проект ИНОЕЪР и зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, който също е сред ползвателите на алтернативни превозни средства.

Можете да изтеглите приложението Sofia Coin за Android от ТУК или за iOS от ТУК, а ако го използвате достатъчно, да отключите своите награди.

 

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.


 

SOFIACOIN: WHEN EFFORTS ARE REWARDED

If clean air is not one of the incentives that will get us out of our cars, then we need extra encouragement. That's why Sofia Municipality and Sofia Development Association have already provided a very easy way for citizens to receive rewards for their contribution to cleaner air in the city.

This unexpectedly good combination of cleaner air, a more active lifestyle and rewards is now available through the use of a mobile app - Sofia Coin, developed by the INNOAIR project. It does not restrict you in any way, but only encourages alternative ways of getting around. It doesn't matter if you decide to walk, ride a standard or electric bike, ride an electric scooter, the result is the same - saved emissions for the environment, more physical activity for you and a variety of rewards.

Prizes range from gloves and a cycling helmet to free concert tickets, tablets and a surprise prize! It all depends on how many kilometers you cover in an environmentally friendly way. After each logged ride, you can see the distance you've travelled, how many harmful emissions you've saved, and you can share your achievements with friends and family.

Eventim, A1, E-bike rental, Hobo and Brum join the cause by providing prizes that bring unforgettable experiences.

"Save yourself money for a ticket to a concert of your favourite band - use a bicycle, walk or any other alternative method that helps you think about your health, save money and have a good time" - Miroslav Emanoilov, CEO of Eventim for Bulgaria and Romania.

"Your city, your world – they need green energy. Alternative methods of getting around are that hidden force for cleaner air. Download, use, win ... With the Sofia Coin app, each one of us is part of the change for a different and greener city." - Dobromir Cholakov, manager of E-bike Rental.

More importantly, in addition to the individual awards, the most frequently used walking and cycling routes will be publicly announced every four months. These routes will be included in Sofia Municipality’s investment programme to ensure their good condition and user-friendly connections. In this way, the data from the app will be used to improve cycling and walking policy in Sofia. "We have long needed an opportunity like Sofia Coin so that cyclist movements are reliably reflected by the municipality. Ride and report the kilometers cycled in the city - participation means a lot for the future development of our real needs for active transport", urges Radostina Petrova from the non-profit organization Bike Evolution.

The support of citizens is the most important to achieve sustainable urban mobility. "Every time we move sustainably, we improve our environment, our health, our economy and protect future generations," says Kristian Krastev, Project Manager of INNOAIR and Deputy Mayor for Transport and Urban Mobility, who is also among the users of alternative vehicles.

You can download the Sofia Coin app for Android from HERE or for iOS from HERE, and if you use it enough, unlock your rewards.

 

 

 

 

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

13.12.2021