София прилага иновативни мерки в предизвикателствата с климатичните промени

С водещата роля на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Столичната община и общините Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, както и Норвежкото сдружение на общините, подготвят проект за прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Общият бюджет на проекта е 2 800 000 евро (5 476 324 лв.), разпределен пропорционално между всички партньори, като за Столична община е в размер на 278 000 евро (543 720.74 лв.) и не изисква съфинансиране от общинския бюджет.  Изпълнението на дейностите е за 46 месеца.

Общините са идентифицирани в процеса на разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата приета с Решение на МС 621/25.10.2019 г. във връзка с тяхната уязвимост от ефекта на градските топлинни острови, рискове свързани с природни бедствия или съчетание между високи температури и суша.

През декември 2019 г. завърши проучване, възложено от СО, за добри практики за „топлинните острови“  на територията на София. По-високите температури на земната повърхност и на контактния с нея слой въздух, характерни за градския "топлинен остров", оказват  допълнително топлинно натоварване особено през летните месеци, което съществено се отразява на разходите за енергия за охлаждане и свързаните с това емисии на парникови газове. В рамките на проучването са направени теренни и методически изследвания, в резултат на които са определени зоните с най-висок интензитет на проявление на ефекта на „градския топлинен остров“ на територията на София, както и са идентифицирани потенциални възможности за изпълнение на смекчаващи мерки.

Участието на Столична община в проектното предложение ще даде възможност след предварителен анализ да  се надградят и реализират мерки от План за адаптация към климатичните промени на СО и проучването за ефекта на градските топлинни острови, като се постигне синергично въздействие, от една страна, за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на емисиите на парникови газове, и от друга страна, за адаптация към изменението на климата.

22.05.2020