София ползва опита на Виена в управлението на отпадъци

През последните години София си сътрудничи активно с Виена по темата:  "Управление на отпадъците – изграждането на система за разделно събиране на отпадъците,  извличането на всички годни за рециклиране и повторна употреба суровини и  термичната обработка". "Виена има над 50 години практика  в сферата на управлението на отпадъци и ние имаме възможността да се възползваме от натрупания опит и резултати при изграждането на софийската интегрираната система за управление на битовите отпадъци." Това каза кметът Йорданка Фандъкова при посещението си на две инсталации за термична обработка в австрийската столица,  инсталациите в Пфафенау и Шпителау.  Кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталациите за термична обработка в австрийската столица заедно със зам.-кмета Йоана Христова, кмета на район „Сердика“ Тодор Кръстев и граждани от район „Сердика“. По време на запознаването със съоръженията бяха  обсъдени системите, гарантиращи екологичния ефект на  инсталацията.

Инсенераторът в Шпитенау е разположен в един от централните райони на Виена, в непосредствена близост до университета и до жилищните сгради в квартала. Фасадата му е дело на прочутия австрийски архитект Фриденсрайх Хундертвасер и е една от  туристическите забележителности в града. В столицата на Австрия работят общо четири инсталации за термично третиране на отпадъците. Те са част от структурата на общинското енергийно дружество "Виенска енергия" ООД. Инсталациите оползотворяват годишно около 900 хиляди тона отпадъци, а  получената топлинна енергия от около 1,5 млн. МВт/ч годишно се подава към топлопреносната мрежа. С енергия от отпадъци се топлят 45 процента от домакинствата във Виена. Според виенските експерти  топлинната обработка заедно с извличането на суровини и производството на компост от зелени и био-отпадъци   е част от общия процес на управлението  на отпадъците. Целта е да се ограничи депонирането на отпадъците като вредно за околната среда. Виена вече не депонира отпадъци, казаха виенските експерти.

През последните години Столичната община изгради  инсталации за биологично третиране на зелени и биоотпадъци, от които се произвежда компост и електроенергия и  Завод за механично-биологично третиране на битовите отпадъци. От 2016 година всички битови отпадъци, генерирани от домакинствата,  се приемат и третират  в съоръженията на  завода като се произвежда РДФ гориво и компост, като преди това се отделят всички материали, годни за рециклиране.

През 2012 г. с решението, с което Европейската комисия одобрява изпълнението на завода за третиране на битовите отпадъци на София, е одобрено и производство на РДФ, който да се използва като алтернативно гориво в съоръжение за когенерация на енергия в инсталациите на „Топлофикация София“ ЕАД и само като временно решение в циментови заводи в България.

Инсталация за производство на топлоенергия от РДФ гориво е проектирана от датската компания Ramboll A/S, избрана след конкурс с 22 кандидата. Избраната технология отговаря на изискването на Европейската комисия за „най-добра доказана технология“, която Европейската комисия подкрепят с финансиране.

Избрана е технологията „скарно изгаряне“ заради предимствата по отношение на вида РДФ и по-малкото летяща пепел в димните газове. Същата технология използват и инсталациите във Виена. Избрана е от Копенхаген за завода, който е пуснат в експлоатация 2017 г., и от Сингапур за съоръжение, което ще бъде пуснато през 2023 г.

Над 450 подобни инсталации работят в цяла Европа. Най-много са в Скандинавските държави, Германия и Франция.

С пускането на новата инсталация ще се заместят част от старите мощности на ТЕЦ „София“. По този начин се намаляват емисиите, които ТЕЦ-а емитира във въздуха.  С новата инсталация фините  прахови частици  от ТЕЦ „София“ намаляват с 6  т на година или с 9,6%. Европейската норма на емисиите на фините прахови частици за индустриалните съоръжения е 10 милиграма на кубичен метър, а инсталацията на София ще покрие норма под 1 милиграм на кубичен метър. Емисиите на въглероден оксид  намаляват с 87,2 т/г., което е със 7% по-малко, а  азотните оксиди намаляват с 46,4 т/ г. или 2% по-малко.

Инсталацията на София е проектирана с комплексна 4-степенна система за очистване на отработените газове от най-съвременно поколение.  Заедно с инсталацията се изгражда и мониторингова система, която следи всички технически параметри от работата на инсталацията и емисиите във въздуха. Данните за въздуха ще бъдат достъпни в реално време при непрекъснато измерване. Комитет за наблюдение ще следи както процеса на изграждане, така и първите години от функционирането на инсталацията.

С новата модерна мощност „Топлофикация София“ намалява с 10 – 11% потребявания природен газ.

Инсталацията ще произвежда 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства и 20  MW електроенергия за 30 000 домакинства.

Общата стойност на проекта е 157, 5 млн. евро, като Столична община кандидатства пред ЕК за 58%  безвъзмездна помощ по ОПОС или 91,8 млн. евро. Съфинансирането ще бъде осигурено с кредит от ЕИБ в размер на 65,7 млн. евро за 19 г., като първите 4 са гратисен период.

На проекта е направена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в момента тече процедура в Управляващия орган на ОПОС, след което проектът ще бъде изпратен за проверка и съгласуване към ресорните дирекции на Европейската комисия.

Инсталацията за производство на топло- и електроенергия от РДФ гарантира  на София екологично, трайно, независимо и модерно управление на отпадъците.

 

21.09.2018