СО с проект „Облачни е-услуги за администрацията“

Столичният общински съвет подкрепи участието на Столична община в проект „Облачни е-услуги за администрацията“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020

"Проектът ще осигури закупуване и внедряване на платформа, предлагаща инструменти за подобряване на работните процеси и споделяне на ИКТ услуги, която ще може да се ползва от всички администрации в страната – централни, областни и общински. По този начин те ще могат да оптимизират своите разходи за ИТ продукти, услуги и лицензи, както и ще могат да ползват разработените процеси за целите на своите електронни услуги и минимални усилия и разходи за интеграция. Това ще съкрати времето за администриране на услуги, както и ще позволи на администрациите да разработят по-лесно цялостни електронни. Така гражданите ще имат повече електронни услуги и по-бързо обслужване." Това каза зам.-кметът Генчо Керезов.

В партньорство с ДАЕУ като пряк бенефициент, е привлечено 100% финансиране от Европейския съюз в размер на 3,5 милиона лева, от които 2,3 милиона за дигитализация на общински дейности. Очакваната продължителност за изпълнение на проектното предложение е 27 месеца.

Реализацията пряко ще допринесе за постигане целите на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и Стратегията за дигитална трансформация на София.

Сред специфичните цели на проекта са:

► оптимизация на работните процеси и повишаване на ефективността на администрацията;

► намаляване на разходите за разработване, поддържане и актуализиране на собствени решения за автоматизирани работни процеси;

► осигуряване на оперативна съвместимост при взаимодействие между звената в една администрация или при взаимодействие администрация – администрация и администрация – гражданин/бизнес;

► осигуряване на мобилност и сигурност чрез възможност за отдалечен достъп до платформата за автоматизация, която ще функционира върху държавен хибриден частен облак.

В периода на изпълнение на проекта ще се извърши анализ на работните процеси в ДАЕУ и Областна администрация Бургас, в резултат на който ще бъде дефиниран Каталог от услуги „е-администрация“, включващ отделни работни процеси, които да бъдат автоматизирани чрез внедряване на платформата.

Столична община ще извърши анализ на работните процеси в общините, в партньорство с Велико Търново и Челопеч, свързани с предоставянето на минимум 50 електронни административни услуги, като ще се извърши реинженеринг и автоматизация на тези процеси, както и интеграция с хоризонтални и централизирани системи на електронното управление. Каталогът от услуги „е-администрация“ ще бъде допълнен и достъпен чрез платформата за автоматизация и ще бъдат конфигурирани персонализирани пакети за трите общински администрации. След проекта всички общини в страната, както и останалите централни и областни администрации, ще могат да се интегрират при оптимизирани разходи и установени добри практики.

По този начин Столична община и партньорите стават водещи в определяне националната политика за електронно управление, като софиянци ще са сред първите граждани, които ще използват обновените услуги.

18.03.2021