СО - район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Магазин № 3, който да бъде използван за телефонна централа

СО - район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА16-РД-09648/15.03.2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РПД16-РД98-1/08.04.2016 г. на Кмета на район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, както следва: 

ОБЕКТ - Магазин № 3 
ж.к. “Левски В”, бл. 17, вх. Б - АОС № 1626/13.09.2002 г. 
С площ: 127,97 м2

Начална конкурсна цена за обекта: 768,00 лв. без ДДС или 921,60 лв. с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 години. 

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за телефонна централа. 

СО - район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (Шестдесет лв.) с ДДС. 

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (Триста лв.) 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17,00 ч. на 12.05.2016 г.

Място на закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне”, ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17,00 ч. на 12.05.2016 г.

Място за подаване на оферти: Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне”, ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 13.05.2016 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж III в сградата на районна администрация „Подуяне”. 

Адрес на организатора: гр.София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация: 8146 151, 8146 168
13.04.2016