Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
1137 с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе”№ 230, www.pancharevo.org тел. 97-60-522, факс 992-15-06, e-mail :so_pancharevo@abv.bg

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


СО - Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти, находящи се в с.Кривина, ул.”Демокрация” №2:

1.1.Помещение с площ 41.04 кв.м. за аптека /АОС №2920/09.02.2010 г./
Начална конкурсна цена - 195.00 лв. без ДДС на месец

1.2.Помещение с площ 71.21 кв.м. за търговска дейност/АОС№2921/09.02.2010 г./
Начална конкурсна цена – 186.00 лв. без ДДС на месец

1.3.Помещение с площ 10.60 кв.м. за търговска дейност/АОС№2935/15.07.2010 г./
Начална конкурсна цена- 50.00 лв. без ДДС на месец.

1.4. Помещение с площ 78.00 кв.м. за търговска дейност/АОС №2919/09.02.2010 г./
Начална конкурсна цена- 470.00 лв. без ДДС на месец.

Цена на конкурсната документация: 85 лв./осемдесет и пет лева/ с ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на документация – 17.00 ч. на 10.12.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 17.00 ч. на 10.12.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв. /сто лева/.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 13.12.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522, 0884747109, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

25.11.2010