Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-722/28.07.2017г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС          

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ:
- Застроен поземлен имот с площ 732,00 кв.м., с идентификатор 68134.1203.559
- Едноетажна сграда в поземления имот с площ 127,00 кв.м. с идентификатор 68134.1203.559.1
Находящ се в гр. София, ж.к „Гевгелийски“, УПИ VІ на кв. 79, м. „Разсадника – бежанци“, АЧОС № 68/30.03.2017г., с предназначение –  за стопанска дейност, при следните условия за участие:
   
Начална конкурсна месечна наемна цена:
Начална конкурсна наемна цена за  терена  –  220,00лв. без ДДС
Начална конкурсна наемна цена за сградата – 305,00лв. без ДДС  

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка /ФЦ Люлин/ по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до 11.09.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 11.09.2017 г.  от Район „Илинден”, служба „АИО”- фронтофис, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 11.09.2017 г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.09.2017г. от 13,30ч., стая  421, ет.4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел.: 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

 

 

10.08.2017