Столичната община обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за поддръжка и изграждане на средства за управление на трафика и видеонаблюдение

Поръчката е с предмет: „Осигуряване на техническата изправност и функционалност, експлоатационна годност и безопасност на средствата за светлинно регулиране, видеонаблюдение, контрол и приоритизация на движението на територията на Столична община“.

  

"С изпълнението на дейностите по поръчката се цели повишаване на пътната безопасност, ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и подобряване на пропускателната способност на пътищата на територията на Столична община чрез интелигентно и автоматизирано управление на транспортните потоци" – заяви зам.-кметът Кристиан Кръстев. Чрез изготвяне на предложения и проектни решения и въвеждане на системи за дистанционно наблюдение, контрол и синхронизация за „Зелена вълна”; извличане и обработка на данни и информация относно транспортните потоци чрез използването на техническите възможности и функционалности на системата за управление на трафика и системите за видеонаблюдение; осигуряване на постоянна свързаност между Центъра за управление на трафика и светофарните контролери и камерите за видеонаблюдение, също така цели да спомогне приоритизацията на движението на пътни превозни средства и пешеходци с възможност за реакция 24/7. Предвижда се и дистанционно подпомагане на съответните служби при настъпване на инциденти, аварийни, кризисни ситуации.

Обществената поръчка включва избор на изпълнител за дейности, свързани с  осигуряване на техническата изправност и функционалност, експлоатационна годност и безопасност на 383 бр. светофарни уредби и 43 бр. светофари тип „бягащ пешеходец”, както и на системата за видеонаблюдение на 250 броя кръстовища. Поддръжка на 294 бр. камери с функция за разпознаване на регистрационни номера и разширяване на обема от камери чрез извършване на строително-монтажни дейности. В обществената поръчка е включено и изграждане и поддръжка на системата за приоритизация на превозни средства със специален режим на движение и системата за приоритизация на превозните средства на градския транспорт, както и техническо оборудване и програмно осигуряване за съществуващите координационни режими на работа на светлинната сигнализация за регулиране на движението на 150 бр. кръстовища, включително чрез извършване на строително-монтажни дейности.   

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 13 800 000,00 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на влизане в сила на договора. 

06.10.2022