Сметната палата завери Годишния финансов отчет на Столичната община за 2021 г.

          

"Сметната палата завери Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община за 2021 г. с немодифицирано мнение" – съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов.

Според одиторите Годишният отчет дава вярна представа за консолидираното финансово състояние на Столичната община за м.г. Не е констатирано несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, както и недостатъци във вътрешния контрол, пише в мнението на Сметната палата.

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към края на декември е 101,8%. От местни данъци постъпленията в бюджета са 452,1 млн. лв., което е 109,3 на сто спрямо заложения бюджет. Неданъчните приходи възлизат на 363,9 млн. лв. или 93,9 на сто изпълнение.

Публичното обсъждане на Отчета на бюджета за 2021 г. на София се проведе през септември т.г., след което той беше приет и от Столичния общински съвет.

07.11.2022