Сметната палата завери Годишния финансов отчет на Столична община за 2020 г.

Сметната палата завери Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г. Според одиторите приложеният Годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на Столична община за м.г. Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, както и недостатъци във вътрешния контрол, пише в мнението на Сметната палата.

С решение на Столичен общински съвет за 2020 г. са определени общо 500 разпоредители от по-ниска степен с бюджета на Столична община – 59 второстепенни и 441 третостепенни разпоредители. 

Второстепенни разпоредители са кметовете на 24-те района на Столична община, директорите на 10-те общински предприятия и 18-те поделения, както и ръководителите на 7 структурни звена на Столична община.

Първоначалният бюджет на Столична община, приет от СОС през февруари 2020 г., бе в размер на 1,7 млрд. лв. В това число бюджетните приходи и разходи – в размер 1,4 млн. лв., а средствата от ЕС – 260 млн. лв.

Заради пандемията от COVID-19 през годината се наложи актуализация на бюджета и към края на отчетния период сумата на бюджетните приходи и разходи бе 1, 6 млрд. лв., от които за държавни дейности 665,8 млн. лв. и за местни дейности – 946 млн. лв.

Общото изпълнение на приходите по бюджета е в размер на 1,382 млрд. лв., в които са включени 171 млн. лв. налични парични средства към 31 декември 2020 г.

91,2% е изпълнението на собствените приходи на Столична община, въпреки наложените ограничения върху бизнеса и отражението на пандемията върху икономиката, здравеопазването и социалните услуги в града. При заложен годишен бюджет 756,5 млн. лв. техният отчетен размер е 690,1 млн. лв.

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината 370,5 млн. лв. са от данъчни приходи или 97,4% изпълнение спрямо заложения бюджет.

Ефектът на коронавируса се отрази особено осезателно върху неданъчните приходи на столицата. Най-голям срив беше отбелязан при таксата за ползване на детски градини и детски ясли, тъй като те бяха затворени и приходите от тях няма как да бъдат компенсирани през годината.

Значителен спад бележат и таксите за технически услуги, както и от тротоарно право. Последното е директно обвързано с мерките на Столична община за облекчаване на търговците, засегнати от пандемията. Неданъчните приходи възлизат на 319,6 млн. лв. или изпълнението е 85% от заложения бюджет.

На 30 юли т.г. предстои публичното обсъждане на отчета, предвидено по закон. След това документът ще бъде разгледан в постоянните общински комисии и Столичния общински съвет.

Поканата за публичното обсъждане може да намерите тук.


 

23.07.2021