Съобщение за постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район" заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Лесновска, имот в местност „Лъката" в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци
Съобщение № РР-01-29-(5)/04.11.2019 г. на Басейнова дирекция "Дунавски район" за постъпило Заявление № РР-01-29/16.04.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Лесновска, имот е идентификатор № 68134.8439.8 в местност „Лъката" в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, Столична община, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови съоръжения, с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за преработка на отпадък - желязосъдържаша суровина, в имоти с идентификатор № 22304.7930.15, местност „Чумарица" в землището на с. Долни Богров, община Столична и № 68134.8441.14, местност „Сухо ливаде" в землището на град София, кв. Челопечене, район Кремиковци, община Столична, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.З, ал.11 и ал.12 от Закона за водите данни и документи.
14.11.2019