Дирекция "Зелена система" – СО – съобщение във връзка с прочистване на паднала и пречупена дървесна растителност в м. „Лонгоза“, на територията на Южен парк III част

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Започва прочистване на паднала и пречупена дървесна растителност в местността „Лонгоза“, на територията на Южен парк III част.

Дейностите ще се извършват в участъка на м. „Лонгоза“ в  Южен парк III част на всички паднали дървета със специализирана техника и фрезоване на всички дънери съгласно издадени разрешителни с рег. № СЕК20-ВК08-537/26.03.2020 г. и № СЕК20-ВК08-537/1/31.03.2020 г. от дирекция „Зелена система“ – СО и на основание дадени указания от „Столична Регионална здравна инспекция“ (СРЗИ) за необходимост от незабавно премахване на констатираните паднали дървета и клони, както и провеждане на задължителните годишни обработки на тревните площи, след установен биотоп на кърлежи през активния сезон на 2019 г.

Растителните отпадъци от манипулациите ще бъдат изнесени своевременно в инсталация за преработка на зелени отпадъци в Хан Богров.

Предвидените дейности и манипулации ще бъдат изпълнени от ОП „Управление на общински земи и гори“ и ОП „Паркове и градски градини“ от 08.04.2020 г.

 

07.04.2020