Съобщение, постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район“ – Плевен, за продължаване срока на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

 

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, параграф 146, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ и параграф 15 от ПЗР към Наредба № 2 от 08.06.2011 г., Заявление с вх. № РР-06-5/30.01.2020 г., постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район“ – Плевен, за продължаване срока на Разрешително № 13140074/08.08.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

26.06.2020