Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен към МОСВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел: Водоснабдяване за други цели

 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за волите (ЗВ) в Басейнова дирекции „Дунавски район“, гр. Плевен, и постъпило Заявление вх. № РР-02- 351/ 12.10.20201. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи.

Съобщение

11.03.2021