Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води („Порови води в Неоген Кватернера – Софийска долина“) чрез нови водовземни съоръжения

 

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни  води („Порови води в Неоген Кватернера – Софийска долина“) чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

15.07.2021