Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590517/ 19.05.2010 г.

 СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и
на основание чл. 75 от ЗВ


Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление с вх. № РР-02-290/24.08.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590517/ 19.05.2010 г., привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното и допълнително заявено изменение на разрешителното по отношение на координатите на водовземното съоръжение.

 

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина" с код BG1G0OOOONQO3O и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съглаено чл.79а, ат.2, във връзка с чл.79а. ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл. 75 от ЗВ се прави следното Съобщение. Обявява се актуализирането и привеждането в съответствие с ПУРБ на подземното водно тяло, записано в разрешителното, така че подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген - Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, вместо "Порови води в Неогена - Софийска котловина" с код BG1G000000N033.

 

23.07.2021