Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите.
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "б" и "г", чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в  Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР), гр. Плевен, Заявление с вх. № РР-04-5/25.01.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на гореописаните обекти, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи. 


 

06.07.2022