Съобщение изх. № ПВ2-00234/14.11.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, за основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев” до бул. „Кн. Мария Луиза”, район Възраждане

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г” и чл.52, ал.1,т.4, от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект. Цел на заявеното ползване на воден обект е изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. „Камен Андреев” до бул. „Кн. Мария Луиза”, район „Възраждане”, Столична община.
Мястото на ползване е река Владайска – координати WGS84:

• начало – N 42°41’49.286”, E 23°18’02.046” - ул. „Камен Андреев”;
• край – N 42°42’18.003”, E 23°19’24.899” - бул. „Кн. Мария Луиза”;

Схема и параметри на предоставената част за ползване:

Етап 1
Участък с дължина 1069,6м – от ул. „Камен Андреев” до бул. „Тодор Александров”. Предвижда се ремонт на кюнето, бермата и подпорните стени на определени участъци, ремонт на съществуващи прагове, в т.ч направа на водобойни кладенци с трапецовиден профил с индикативна широчина 0,4/0,45м на дъното и около 3,45/3,60м в горната част.
Предвижда се изграждане на нов стоманен водопровод ф600 – въздушно преминаващ над река Владайска.

Етап 2
Участък с дължина 895м – до бул. „Христо Ботев”. Предвижда се ремонт на кюнето, компрометирани участъци от бермата и на съществуващ праг. Ще се премахнат съоръжения, възпрепятстващи нормалното протичане на водата. Предвижда се реконструкция на съществуващата пешеходна пасарелка при ул. „Българска морава”.

Етап 3 Участък с дължина 895м – до бул. „Кн. Мария Луиза”. Предвижда се ремонт на кюнето и компрометирани участъци от бермата. Ще се премахнат съоръжения, възпрепятстващи нормалното протичане на водата. Предвижда се изграждане на нов стоманен водопровод ф350 – въздушно преминаващ над река Владайска. Място за представяне на писмени възражения или предложения е Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен-5800, ул. „Чаталджа” №60, пощ. кутия 1237.
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му.

Съобщение изх. № ПВ2-00234/14.11.2016 г.

16.11.2016