Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект изкуствен водоем езеро „Челопечене“ с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в землището на с. Долни Богров, район "Кремиковци"

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т.1 , буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) Заявление с № РР-01-43/27.05.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект изкуствен водоем езеро „Челопечене“, имот с идентификатор № 68134.8439.5 в местност „Лаката“ в землището на град София, кв. "Челопечене", район "Кремиковци", Столична община, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови съоръжения, с цел промишлено водоснабдяване на инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина, в имот с идентификатор № 22304.7930.15, местност Чумарица в землището на с. Долни Богров, община Столична, и в имот с идентификатор № 68134.8441.14, местност Сухо ливаде в землището на град София, кв. "Челопечене", район "Кремиковци", община Столична, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. З, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

08.05.2020