Решение № СО-6-ЕО/2020 г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за периода 2020 – 2022 г.
Решение № СО-6-ЕО/2020 г. на РИОСВ – София, за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за периода 2020 – 2022 г.
03.04.2020